AKTIIVINEN POHJOIS-SATAKUNTA RY:N  SÄÄNNÖT 

1. Yhdistyksen nimi                     

Yhdistyksen nimi on Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Det Aktiva Norra Satakunda rf. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää englanninkielistä nimeä Active North Satakunta association.   

2. Yhdistyksen kotipaikka                    

Yhdistyksen kotipaikka on Kankaanpään kaupunki. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää myös muualla. 

3. Yhdistyksen tarkoitus ja tehtävät 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pohjois-Satakunnan alueellista kehittymistä ja tarjota alueen asukkaille väylä vaikuttaa oman alueensa kehittämiseen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Edistää ja toteuttaa alueen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä tekemällä esityksiä ja aloitteita konkreettisista maaseudun kehittämishankkeista.

2. Osallistuu LEADER -ohjelman tai muiden aluekehitysohjelmien toteuttamiseen alueellamme. LEADER ohjelman keskeinen sisältö on kannustaa alueen asukkaita omaehtoiseen kehittämistyöhön ja tukea ruohonjuuritasolta esitettyjä kehittämisaloitteita.

3. Järjestää alueellaan alueen kehittämiseen liittyviä kokouksia, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja.

4. Osallistuu muihinkin maaseudunkehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin  alueellamme.

5. Luo kansainvälisiä yhteyksiä muiden EU:n maaseutualueiden ja Pohjois-Satakunnan välille. Esimerkkinä eri puolilla Eurooppaa toimivien LEADER -ryhmien välillä. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
1. Periä jäsenmaksuja
2. Vastaanottaa avustuksia
3. Vastaanottaa lahjoituksia

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

6. Yhdistyksen jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Jäsenmaksu peritään vuodeksi kerrallaan. Henkilöjäsenillä ja muilla jäsenillä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut. 

7. Hallitus   

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään 6 ja enintään 11 varsinaista jäsentä, sekä kolme varajäsentä. Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä yhtämittaisesti korkeintaan 6 vuotta. Tämän jälkeen ei voi toimia kummassakaan em. tehtävistä kahteen vuoteen. Tätä sääntökohtaa ei sovelleta kesken hallituksen jäsenen kaksivuotisen toimikauden. 

Laaja-alaisen  alueellisen kehittämisnäkemyksen ja asiantuntemuksen turvaamiseksi hallitusta valittaessa tulee huomioida, että hallituksessa tulee olla tasapuolisesti edustettuna erilaisen taustan ja kokemuksen omaavia ihmisiä ainakin seuraavilta toiminta-aloilta:  

·      Alueen yksityinen sektori (alueen asukkaat, maaseutuyrittäjä, yrittäjät)

·      Yhteisöjen/yhdistysten edustus

·      Viranomaisten/ kuntien edustus

·      Lisäksi hallitusta valittaessa on huomioitava  tasapuolinen alueellinen edustavuus

Myös hallituksen varajäsenet valitaan kolmikantaperiaatetta noudattaen ja kokoukseen kutsutaan aina ensisijaisesti sen taustayhteisön edustaja, jota poissa oleva varsinainen jäsen edustaa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.     

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai  hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan  kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuorossa varsinaisista jäsenistä on vuosittain puolet tai lähinnä puolet ja varajäsenistä joka toinen vuosi yksi ja joka toinen vuosi kaksi. Erovuoroisuus ratkaistaan hallitusta ensikertaa valittaessa arvalla. Valittaessa hallituksen jäsen toisen sijaan kesken toimikauden valitaan uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.   

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa erikseen henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

10. Yhdistyksen kokokukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen  kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen              

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle lehti-ilmoituksella vähintään kahdessa alueella ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään 5 vuorokautta ennen kokousta tai vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta postitetulla jäsenkirjeellä. 

12.  Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja      tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja   tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja   jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään  kolmen  neljäsosan (3/4)enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.