Leader Pohjois-Satakunta Tietosuojaseloste

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Uuden asetuksen vuoksi olemme päivittäneet myös omia tietosuojakäytäntöjämme.

TIETOSUOJASELOSTE Leader Pohjois-Satakunta Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Leader Pohjois-Satakunta (Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry), os. Keskuskatu 51 b, 38700 Kankaanpää, aktiivinen.pohjois-satakunta(at)kankaanpaa.fi; GSM +358 50 589 6269

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Vanhapaasto, toiminnanjohtaja, os. Keskuskatu 51 b, 38700 Kankaanpää, juha.vanhapaasto(at)kankaanpaa.fi; GSM +358 50 589 6269

3. Rekisterin nimi

Leader Pohjois-Satakunnan ja EDIC Pohjois-Satakunnan uutiskirjeet ja tiedotteet, jäsenrekisteri, hallitusrekisterit, henkilöstö- ja harjoittelijarekisterit, hanke- ja tapahtumarekisterit, Nuoriso-Leader –rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden, sekä jäsen- ja tapahtumaviestien osoitteistot
sähköpostit ja sähköpostiryhmät (sisäiseen ja ulkoiseen viestintään)
henkilökohtaiset tiedot matkakorvausten ja palkkojen maksua varten
hankehakemusten käsittely, maksatus ja tiedotus

5. Rekisterin tietosisältö

henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot. Vain tarvittavaa maksuliikennettä varten henkilötunnukset sekä pankkiyhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sisäiset: Hallituksen jäsenet, työntekijät, harjoittelijat, sidosryhmät
Ulkoiset: tiedotteiden tilaajat, tapahtumiin osallistujat

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Leader Pohjois-Satakunnan ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta viranomaisille luovutettavia maksuhakemustietoja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedotusta varten tiedot on tallennettu sähköiseen uutiskirjepalveluun, jossa ne on palveluntarjoajan toimesta suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä tietoihin. Tietoja pääsevät katsomaan vain henkilöt, joilla on siihen oikeus ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Hyrrän tietosuojasta vastaa Maaseutuvirasto.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna ja kohtuullisessa ajassa toteutettuna. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita vastaavalle henkilölle kirjallisesti ja henkilökohtaisesti. Tarvittaessa pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevat virheelliset tiedot korjataan henkilön antaman suullisen tai kirjallisen ilmoituksen perusteella. Ilmoituspyyntö osoitetaan rekisteriasioita vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) kirjallisesti.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus saada tieto tietosuojaloukkauksista
Oikeus tulla unohdetuksi  (huomioiden voimassa oleva sääntely)
Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista

Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki, jonka avulla vastaanottaja voi peruuttaa uutiskirjetilauksensa eli poistaa tietonsa rekisteristä.

Laadittu 22.5.2018