Osaamista kotiseudun parhaaksi -teemahanke

Meidän kotiseutu on paras! Täällä on hyvä asua ja elää! Emme jumitu paikallemme vaan tähtäämme elinvoimaisuuden lisäämiseen, hyvinvoivaan ja kehittyvään elinympäristöön. Muutos on meille voimavara, josta ammennamme uutta osaamista oman kotiseutumme parhaaksi. Tämän viestin haluamme kertoa myös muille. Vahvan yhteisöllisyyden ja paikallisen identiteetin avulla maaseutualueiden kiinnostavuus myös matkailukohteena lisääntyy. Vireät ja aktiiviset paikallisyhteisöt houkuttelevat uusien asukkaiden ohella myös lähimatkailusta kiinnostuneita ihmisiä. Alueellemme haetaan vuoden 2018 aikana Geopark-statusta. Miten me kaikki voimme toiminnallamme edesauttaa tämän tavoitteen onnistumista?

Leader Pohjois-Satakunta avaa hakuun teemahankkeen ”Osaamista kotiseudun parhaaksi”. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteiden avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia alueellemme, joilla vähennetään yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta sekä parannetaan alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Kehittämistoimenpiteillä tuetaan erityisesti pienten kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjontaa ja innostetaan yhdistyksiä tarjoamaan monipuolisia vapaa­ajanviettotapoja.

Toimenpiteet voivat liittyä esim: 

 • liikuntaan, 
 • kulttuuriin,
 • luontoon ja pihapiiriin 
 • tapahtumiin

Teemahankkeen alahankkeissa toteutettavilla kehittämistoimenpiteillä voidaan muun muassa suunnitella ja toteuttaa uusia harrastusryhmiä, kerhotoimintaa, erilaisia tapahtumia, työpajoja, yhteisöllisiä projekteja, tilaisuuksia ja koulutuksia, joiden tavoitteena on yhteisön hyvinvoinnin, identiteetin ja osaamisen kehittäminen. Koulutusten avulla yhteisöjen lisääntynyt osaaminen voi näkyä esimerkiksi ohjaajien määrän ja tietotaidon lisääntymisen kautta tapahtuvana uutena kerho- ja tapahtumatoimintana. Tavoitteena on eritoten lisätä eri kulttuuri- ja vapaa-ajantoimijoiden yhteistyötä, luoda ja levittää uusia toimintamalleja, tehdä hankemaailmaa tutuksi yhteisöille sekä aktivoida nuoria.

Toimenpiteinä voidaan myös suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi erilaisia esitteitä, verkkosivuja ja sähköisiä materiaaleja, koota tietoa alueen osaamisesta, palveluista, reiteistä, yrityksistä tai vuokrattavista tiloista. Voidaan myös toteuttaa muun muassa paikallishistoriaa ja -tarinoita hyödyntäen, elvyttäen ja esiin tuoden materiaaleja luonto- ja kulttuuripolkuihin ja hyödyntää muita digitalisaation mahdollisuuksia yhdistysten toiminnassa.  Näiden toimenpiteiden avulla vahvistetaan alueiden harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätään maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa asuinpaikkana. 

Hankkeen toimenpiteiden toteutusaika on 1.6.2018 - 31.5.2019. Toteuttamiselle ei voi saada jatkoaikaa.

Teemahankkeen hakuohjeet ja valintakriteerit

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Leader Pohjois-Satakunta ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeen toteuttajaksi. Leader -toimisto vastaa toimenpiteiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa kehittämistoimenpiteen toteuttamisesta. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.

Hakuprosessin kulku

 1. Yhdistys päättää lähteä hakemaan alahanketta. Yhdistyksessä laaditaan hankesuunnitelma ja täytetään hakemuslomake.
 2. Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Leader Pohjois-Satakunnan toimistolle viimeistään su 8.4. mennessä.  Avoin haku aukeaa to 15.2.2018.
 3. Leader-hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet huhtikuun kokouksessaan.
 4. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Leader Pohjois-Satakunnalta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta.
 5. Leader-toimistosta lähetetään kaikki alahankkeet sisältävä hakemus Satakunnan ELY-keskukseen.
 6. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan, kun on saanut Leader Pohjois-Satakunnalta tiedon, että hakemus on tullut ELY-keskuksessa vireille.
 7. Yhdistyksille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.
 8. Yhdistys toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä. 

Hakuprosessin alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Leader -toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista varten.

Hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueelle. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti.

Hankkeiden valintakriteerit

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus paikalliseen kehittämisohjelmaan sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Tämän lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta ja hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta. Hankkeen hakijan luotettavuus, innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Hankkeiden valintakriteerit on luettavissa tämän tekstin lopusta.

Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Sellaiset hakemukset ovat etusijalla, joiden tuloksena todennäköisesti syntyy uutta toimintaa tai joilla jonkun toiminnan olosuhteet oleellisesti paranevat.  Hyväksyttyjä hakemuksia pitää olla vähintään kolme, että teemahanke toteutuu.

Leader Pohjois-Satakunnan hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Tärkeää alahankkeiden suunnittelussa on huomioida paikallinen tarve, kohdejoukko ja hankkeesta saatava hyöty alueen yhteisöille. Siksi hankkeita suunniteltaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten toimintaa aiotaan jatkaa hankkeen päätyttyä. Alahankehakijan yhdistyksen jäsenten lukumäärään tullaan myös kiinnittämään huomiota, jotta riittävä toimijapohja ja yleishyödyllisyys täyttyvät mahdollisimman laajalti.

Hankkeen koko

Alahankkeen minimikoko on 500 € ja maksimikoko 10 000 €. Tätä suuremmat hankkeet voi toteuttaa yksittäinkin, jolloin ne eivät ole sidottuja teemahankkeen aikatauluun.

Koko ”Osaamista kotiseudun parhaaksi” -teemahankkeen minimitukimäärä on 5 000 euroa ja maksimitukimäärä on 49 999 euroa. Jos hankkeiden yhteenlaskettu maksimitukimäärä nousee yli 49 999 euron, Leader Pohjois-Satakunta asettaa alahankehakemukset paremmuusjärjestykseen asteikolla 0-10. Alahankkeita arvioidaan maksimitukimäärän ylittyessä hankehakemuksen yhteen sopivuudesta Kohti kestävää kasvua- strategian kanssa. Hankkeen ulkopuolelle jääneitä pyritään neuvomaan ja kertomaan muista mahdollisista tuen hakemisen muodoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset

Tulosten ja investointien tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman suurta asukasjoukkoa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla, huomioiden esimerkiksi olemassa oleva reitistö tai muut palvelut.

Alahankkeiden tukiprosentti on 70 %. Vastikkeettoman työn osuus yksityisestä rahoituksesta on tässä teemahankkeessa maksimissaan 100 %.

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia kehittämisteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • palkat ja palkkiot
 • ostopalvelut
 • pienhankinnat (max. 850 €)
 • markkinointi ja tiedotus
 • vuokrat ja toimistokulut
 • talkootyö ja siihen liittyvät kulut.
 • muut hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset

Hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. Hyväksyttyjen hankkeiden edustajille pidetään aloitustilaisuus, jossa käydään läpi hankkeen toteutukseen ja maksatuksen hakemiseen liittyvät asiat.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeella 3325A (Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma). Lomakkeen täyttöohje (Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelman täyttöohje) on myös tästä linkistä saatavilla. 

Hakemuksen liitteeksi lisätään:

 • hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan tulee avata tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät, aikataulu sekä kustannusarvio. Lataa hankesuunnitelmapohja tästä. Mikäli toimenpiteet ovat simppeleitä, voi hankesuunnitelman kirjoittaa suoraan Maaseutuviraston lomakkeelle.
 • Kustannusarvio. Kokonaiskustannukset eriteltyinä hankkeessa tarvittavien palkkojen, palkkioiden, vuokrien, ostopalveluiden, matkakorvausten, muiden kulujen ja talkoiden osalta.
 • Rahoitussuunnitelma. Kokonaisrahoitus eriteltynä. Kokonaisrahoitus koostuu Leader-tuesta, talkoista ja yksityisen rahoituksen määrästä. Teemahankkeen tukiprosentti on 70 %.
 • yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
 • yhdistyksen säännöt
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta
 • talkootyösuunnitelma, jos hankkeessa on talkoita
 • indikaattorilomake
 • hintavertailu ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta
 • mahdolliset luvat ja sopimukset, jos hankkeessa sellaisia tarvitaan
 • selvitys alv-velvollisuudesta, mikäli hakija on alv-velvollinen

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä Leader-toimistoon. Neuvomme tarvittavien liitteiden kanssa ja hankesuunnitelman laadinnassa.

Hakemus, hankesuunnitelma sekä liitteet tulee toimittaa Leader Pohjois-Satakuntaan su 8.4.2018 mennessä. Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan.

Hakemukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen aktiivinen.pohjois-satakunta@kankaanpaa.fi, tuomalla toimistollemme tai postitse Leader Pohjois-Satakunta / teemahanke Osaamista kotiseudun parhaaksi, Keskuskatu 51 b, 38700 Kankaanpää. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Vinkkilista hakijoille:

1)      Mieti järkevä kokonaisuus –ei liian pieni, ei liian iso

2)      Hanki luvat suostumukset, sopimukset tms. jo hakuvaiheessa

3)      Varaudu PITKÄÄN väliaikaisrahoitukseen!

4)      Mieti riskit –niitä on aina –varasuunnitelmia on hyvä olla

5)      Arvioi talkootyö sopivaksi –tunnista vaikutus omaan rahoitukseen

Osaamista kotiseudun parhaaksi –teemahankkeesta tiedotetaan Leader Pohjois-Satakunnan netti- ja Facebook –sivuilla, paikallislehdissä sekä suoralla sähköpostitiedotuksella.

Valintakriteerit teemahankkeessa 

Peruskriteerit (kaikkien täytyttävä)

- strategianmukaisuus

- teemahankkeen suunnitelmanmukaisuus

- paikallislähtöisyys

- yhteisöllisyys

- yleishyödyllisyys

- toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas

- hakijalla toiminnalliset ja taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseen

Lisäkriteerit (4 täytyttävä)

- hanke tuo alueelle lisäarvoa pitkäaikaisesti

- hanke hyödyntää innovatiivisesti olemassa olevia alueen vahvuuksia, perinteitä ja/tai historiaa

- hanke edesauttaa toiminnan jatkuvuutta ja /tai parantaa alueen palveluita

- hanke tuo alueelle uutta sen imagoa ja/tai vetovoimaa vahvistavaa toimintaa

- hanke lisää yhteisöllisyyttä 

- hankkeesta hyötyvät myös vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat

- hanke lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä

- hanke ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä

- hakija ei ole aiemmin hyödyntänyt Leader-rahoitusta

- hanke hyödyttää Geopark –statuksen hakemista