Pitovoima vahvemmaksi -teemahanke

Kukoistavan ja menestyvän alueen viitekehys koostuu neljästä ”voimaisuudesta”; elinvoimaisuudesta, vetovoimaisuudesta, pitovoimaisuudesta sekä valovoimaisuudesta. Lisäksi tarvitaan kipinä- ja kitkatekijöitä. Jokainen voimaisuuden osa-alue tukee toista, eikä niitä voi edes erottaa toisistaan. Vetovoimaisuudesta puhutaan paljon, mutta pitovoima jää usein sen varjoon. Näin ei saisi olla, sillä monesti helpompaa on pitää asukas, kun houkutella uusia. Ihmiset viihtyvät alueella paljolti omien kokemusten, havainnoiden ja tyytyväisyytensä kautta. Hyvinvoiva, sujuva arki on kullanarvoista. Tämän toteutuessa, me kaikki viemme positiivista tarinaa kotiseudustamme muuallekin ja toteutamme myös valovoimaisuuden viestiä. Meidän kotiseutu on paras! Sanoo silloin jopa muuten niin vaatimaton pohjois-satakuntalainenkin.

Leader Pohjois-Satakunta avaa hakuun teemahankkeen ”Pitovoima vahvemmaksi”. Tavoitteena on pieninvestointien avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia alueellemme. Etusijalla ovat ympäristöä parantavat ja hiilijalanjälkeä vähentävät hankkeet. Hankkeilla ylipäänsä vahvistetaan pitovoimaa, luodaan alueelle ehkäpä jopa valovoimaa ja vetovoimaa!

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi: 
* liikuntaan
* kulttuuriin
* luontoon ja pihapiiriin 
* tapahtumien rakentamiseen
* kokoontumispaikkoihin

Leader Pohjois-Satakunta kiersi elokuulla 2018 RoadShown puitteissa yhteistyökumppaneineen kaikki alueensa Satakunnan puoleiset kunnat ja jatkaa talvella 2019 Pirkanmaalle. Mukana kiertää Ideoiden kirja, johon stopeilla vierailleet saavat jättää terveisensä. Jo kerätyt tekstit ja piirustukset kertovat hyvin, mikä meidän kunnassa on hyvin ja mikä vielä täydentäisi palettia.  Teemahanke jatkaa tätä ajatusta. Mikä vahvistaisi meidän pitovoimaa entisestään? Millaisilla arjen valinnoilla voimme vaikuttaa ympäristöömme ja hiilijalanjälkeemme? Mitä voisimme yhdessä tehdä kotiseutumme kehittämiseksi?

Teemahankkeessa toteutettavilla investoinneilla voidaan viritellään uuteen uskoon esimerkiksi yhteisten tilojen piha-alueita, luontoretkikohteita, uimarantoja, ulkoliikuntapaikkoja, luontopoolkuja, laavuja tai vastaavia. Turvallisuutta voidaan lisätä hankkimalla esimerkiksi aggregaatti tai sydäniskuri yhteiselle kokoontumispaikalle. Ympäristön ja hiiliviisauden huomioonottavat hankkeet ovat etusijalla hankkeiden valinnassa. Toimenpiteillä vahvistetaan alueiden harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätään maaseudulla sijaitsevien alueiden pitovoimaa.  Kustannusarvio voi olla 500- 10 000 euroa. Tukiprosentti on 50 %. Hakijan tulee olla yleishyödyllinen yhdistys.

Hankkeen toimenpiteiden toteutusaika on 1.6.2019 - 31.5.2020. Kaikki toimenpiteensä hakija hakee maksatukseen yhdellä kertaa. Toteuttamiselle ei voi saada jatkoaikaa. Miettikää ideaanne yhdistyksessä porukalla ja olkaa meihin päin yhteydessä. Hakuaika on 1.2.-15.3.2019

Yhteydenottoja innolla odotellen,
Leena
hankeneuvoja
leena.saloniemi@kankaanpaa.fi
040 6838 852

Teemahankkeen hakuohjeet ja valintakriteerit

Teemahankkeessa hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Leader Pohjois-Satakunta ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeen toteuttajaksi. Leader-toimisto vastaa toimenpiteiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien yhteisestä kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa investointitoimenpiteen toteuttamisesta. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin. 

Hakuprosessin kulku
1. Yhdistyksellä on idea, jonka sopivuudesta teemahankkeeseen ollaan yhteydessä Leader Pohjois-Satakuntaan.
2. Yhdistys päättää lähteä hakemaan alahanketta. Yhdistyksessä laaditaan hankesuunnitelma ja täytetään hakemuslomake. 
3. Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Leader Pohjois-Satakunnan toimistolle viimeistään pe 15.3. mennessä.  Avoin haku aukeaa ma 1.2.2019.
4. Leader-hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet huhtikuun kokouksessaan.
5. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään toukokuun alussa tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Leader Pohjois-Satakunnalta toteuttavalle yhdistykselle sekä sovitaan vastuu- ja työnjaosta. Samassa tilaisuudessa järjestetään koulutusta hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen.
6. Leader-toimistosta lähetetään kaikki alahankkeet sisältävä hakemus Satakunnan ELY-keskukseen. 
7. Omaa hanketta voi lähteä toteuttamaan, kun on saanut Leader Pohjois-Satakunnalta siihen luvan
8. Yhdistys toteuttaa hanketta omalla kustannuksellaan, ja tuki haetaan jälkikäteen maksuun yhdellä kertaa. 
Aina voi olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemista ja toteuttamista varten.

Hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistuu Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueelle. Tärkeää on, että alahankkeiden hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke kokonaisuudessaan ja suunnitelman mukaisesti.

Hankkeiden valintakriteerit

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus paikalliseen kehittämisohjelmaan sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Tämän lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta ja hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta. Hankkeen hakijan luotettavuus, innostuneisuus ja selkeä hankesuunnitelma tukevat hankkeen onnistunutta toteutusta. Hankkeiden valintakriteerit on lueteltu tämän tekstin lopussa. 
Yleishyödyllisille hankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Hyväksyttyjä hakemuksia pitää olla vähintään kolme, jotta teemahanke toteutuu.

Leader Pohjois-Satakunnan hallitus painottaa hankkeiden arvioinnissa suunnittelun täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Hyvin laadittu kustannusarvio tulee löytyä alahankehakemuksesta. Hanketta suunniteltaessa on tärkeää, jos yhdistys pystyy suunnittelemaan jotain uutta kehittämisen pohjalta myös jatkossa. Alahankehakijan yhdistyksen jäsenten lukumäärään tullaan myös kiinnittämään huomiota, jotta riittävä toimijapohja ja yleishyödyllisyys täyttyvät mahdollisimman laajalti. Leader Pohjois-Satakunnan hallitus voi halutessaan puoltaa rahoitusta, hylätä hakemuksen tai suosittaa itsenäisen Leader-hakemuksen tekemistä, mikäli haettu tukimäärä ylittää 5 000 euroa.

Hankkeen koko

Alahankkeen minimikoko on 500 € ja maksimikoko 10 000 €. 
Hankkeen toteuttaminen ja hyväksyttävät kustannukset
Tulosten ja investointien tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hyödyttää mahdollisimman suurta asukasjoukkoa. Hanketta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hankkeen toteuttamiseen kokonaistaloudellisesti järkevimmällä tavalla, huomioiden esimerkiksi olemassa oleva reitistö tai muut palvelut. 

Alahankkeiden tukiprosentti on 50 %. 

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia investointiteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat: 
• rakennustarvikkeet
• rakentamiseen liittyvien koneiden ja kaluston vuokraus
• ostopalvelut (esimerkiksi sähköasentaja jne)
• kone-, laite-, väline- ja kalustohankinnat
• kirjanpito ja siihen liittyvät kulut hankkeen osalta
• talkootyö ja kohtuullinen talkootarjoilu

Hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. Hyväksyttyjen hankkeiden edustajille pidetään aloitustilaisuus, jossa käydään läpi hankkeen toteutukseen ja maksatuksen hakemiseen liittyvät asiat. Teemahankkeessa mukana olevat eivät voi tehdä muutoksia hankesuunnitelmaan. Talkootyö hyväksytään osaksi investointeja, ja sen määrä vahvistetaan alahankekohtaisesti. Kukin alahanketoteuttaja hakee kaikki toimenpiteensä maksatukseen yhdellä kertaa. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen annettujen ohjeiden mukaisesti myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Ruokaviraston maaseudun kehittämishankkeiden lomakkeella 3325B (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma). Lomakkeen täyttöohje (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelman täyttöohje) on myös tästä linkistä saatavilla. 

Hakemuksen liitteeksi lisätään: 
Hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan tulee avata tietoja hakijasta, perustelut ja tarve toimenpiteelle, konkreettinen suunnitelma mitä tehdään, tekijät, aikataulu sekä kustannusarvio. Kerro siis mahdollisimman tarkasti, mitä aiotte hankkia tai tehdä ja kuka hankkeesta hyötyy. Keksi alahankkeellesi kuvaava, lyhyen ytimekäs nimi ja kirjoita se hakemukseen! 
• yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
• yhdistyksen säännöt
• viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
• kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta
talkootyösuunnitelma, jos hankkeessa on talkoita
• jos kyse on rakentamisesta, alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio 
indikaattorilomake
• hintavertailu ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta
• mahdolliset luvat ja sopimukset, jos hankkeessa sellaisia tarvitaan
• selvitys alv-velvollisuudesta, mikäli hakija on alv-velvollinen

Neuvomme mielellämme tarvittavien liitteiden kanssa ja hankesuunnitelman laadinnassa. Ota rohkeasti aina yhteyttä!

Hakemus, hankesuunnitelma sekä liitteet tulee toimittaa Leader Pohjois-Satakuntaan ke 15.3.2019 mennessä. Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan. 

Hakemukset voi toimittaa allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen aktiivinen.pohjois-satakunta@kankaanpaa.fi, tuomalla toimistollemme tai postitse Leader Pohjois-Satakunta / teemahanke Pitovoima vahvemmaksi, Keskuskatu 51 b, 38700 Kankaanpää. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Vinkkilista hakijoille:

1) Mieti järkevä kokonaisuus –ei liian pieni, ei liian iso
2) Hanki luvat suostumukset, sopimukset tms. jo hakuvaiheessa
3) Varaudu PITKÄÄN väliaikaisrahoitukseen!
4) Mieti riskit –niitä on aina –varasuunnitelmia on hyvä olla
5) Arvioi talkootyö sopivaksi –tunnista vaikutus omaan rahoitukseen

Pitovoima paremmaksi -teemahankkeesta tiedotetaan Leader Pohjois-Satakunnan kotisivuilla ja somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram), paikallislehdissä sekä suoralla sähköpostitiedotuksella. Hakijan tulee tiedottaa hankkeestaan omissa kanavissaan ja toimittaa myös kuvamateriaalia Leader Pohjois-Satakunnan käyttöön. Somessa käytetään hastageja #sankariyhdistykset #maaseuturahasto #leaderpohjoissatakunta #teemahanke sekä #hyväelämäsatakunnassa (Satakunnan kuntien alueet)

Valintakriteerit teemahankkeille

Peruskriteerit (kaikkien täytyttävä)
- strategianmukaisuus
- teemahankkeen suunnitelmanmukaisuus
- paikallislähtöisyys
- yhteisöllisyys
- yleishyödyllisyys
- toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas
- hakijalla toiminnalliset ja taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseen

Lisäkriteerit (6 täytyttävä)
- hanke tuo alueelle lisäarvoa pitkäaikaisesti
- hanke hyödyntää innovatiivisesti olemassa olevia alueen vahvuuksia, perinteitä ja/tai historiaa
- hanke edesauttaa toiminnan jatkuvuutta ja /tai parantaa alueen palveluita
- hanke tuo alueelle uutta sen imagoa ja/tai pitovoimaa vahvistavaa toimintaa
- hankkeesta hyötyvät myös vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat
- hanke lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä
- hanke ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä
- hanke hyödyttää Geopark -yhteistyön monipuolistamista
- hanke noudattaa kestävän kehityksen ajattelua 
- hanke vähentää hiilijalanjälkeä
- hanke hyödyntää aiempien hankkeiden tuottamaa aineistoa ja/tai tuloksia
- hanke hyödyntää digitalisaation tuomia uusia menetelmiä/mahdollisuuksia
- hakija ei ole aiemmin hyödyntänyt Leader-rahoitusta