Leaderistä hankerahoitusta

Mihin Leader-rahaa voi saada, kuka voi hakea ja milloin sekä miten paljon tukea voi saada?

Ideat ja tarpeet toteutukseen hankkeilla

Leader-hankkeella voi toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja yrittäjät ja ne kasvattavat alueen elinkelpoisuutta ja vetovoimaa.

Leader-hankkeet lähtevät tarpeesta ja niiden tuloksena syntyy jotakin uutta. Yhdistyksen normaaliin toimintaan ei myönnetä rahoitusta. Hae Leader-rahaa  määritellyn idean toteuttamiseen tai rajatun asian tekemiseen, joka kuvataan hankesuunnitelmassa. Ole yhteydessä Leader-ryhmään jo varhaisessa vaiheessa kun hanketta aletaan suunnitella haettavaksi (oikopolku yhteystietoihin oikealla).

Leader toimii strategian mukaan

Leader-tukea myönnetään kunkin Leader-ryhmän strategian mukaan esimerkiksi lasten ja nuorten toimintaan, kylien ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen tai palveluiden parantamiseen. Tutustu oman alueesi strategiaan (oikopolku sivussa oikealla) ja katso, onko ideasi linjassa sen kanssa.

Mikä kelpaa hankkeeksi?

Hankesisältöjä on aivan yhtä paljon kuin niiden tekijöitä.

Hanke voi olla: kunnostamista ja korjaamista, asioiden hoitamista, laite- tai konehankinta, toiminnan kehittämistä tai uuden toimintatavan lanseeraamista, tapahtumatuotantoa, asioiden tai tekemisen mahdollistamista, verkostoitumista, yhdessä tekemistä, tiedottamista ja viestintää tai tietojen keräämistä ja jalostamista käytettävämpään muotoon tai kaikkien näiden erilaisia yhdistelmiä! Inspiraatiota ja esimerkkejä löytyy hankerekisteristämme.

Leader-tukiprosentin määräytyminen

Hankkeen lopullisen tukiprosentin ja sen myötä tuen euromäärän päättää Leader-ryhmän hallitus. Leader-ryhmällä on hankkeiden rahoittamiseen vuotuinen rahoituskehys. Suurin myönnettävä tuen määrä voi olla 180 000€, mutta käytännössä näin suurta tukea ei yleenäs myönnetä. Pienin myönnettävä tuki on 5000 €.

Tukiprosentti määräytyy hakijan, hanketyypin ja hankkeen kokonaiskustannusten mukaan ollen tyypillisimmällään yleishyödyllisissä investointihankkeissa 50 % ja kehittämishankkeissa 70-80 %. Leader-ryhmällä on usein rahoituskehyksien pienuudesta johtuen sekä strategiaan perustuen mainittuja alhaisemmat tukiprosentit. Hakuvaiheessa Leader-ryhmä neuvoo tukiprosentin valitsemisessa.

Hankehakijana yhteisö, ei yksityinen henkilö

Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoidelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Leader hankkeet ovat yleishyödyllisiä

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.


Leaderin haku on auki jatkuvasti

Leader-hankkeille ei ole erillisiä hakuaikoja. Leader- hankkeita haetaan sähköisesti Hyrrässä. Leader-ryhmän hallitus käsittelee hankehakemuksen kokouksessaan sen jälkeen kun hanke on tullut vireille. Lisäksi Leader-ryhmällä voi olla erillishakuja teemahankkeisiin, joiden hakuaika on määritelty hakukuulutuksessa.

Hae Leader-hanketta

Hankepolku