Hankkeiden valintakriteerit 

Pakolliset valintakriteerit

 • strategianmukaisuus                                                                                                                                                                  
 • kustannustehokkuus                                                                                             
 • toiminnan uudistaminen


 • idean tai toteutuksen paikallisuus                                                                                                                              

hanke toteuttaa vähintään yhtä paikallisen strategian painopistettä:

 • maaseudun elinkeinot    
 • maaseudun palvelut                               
 • osallistava yhteisöllisyys 
 • kansainvälisyys                  

Täydentävät kriteerit  (toteuduttava vähintään 5/10) 

                                                          hanketuet       yritystuet      kv- hankkeet

yhteistyö tai yhteisöllisyys           x                             x                            x

taloudellinen tai sosiaalinen
vaikuttavuus                                     x                           x                            x        

toiminnan jatkuvuus                      x                             x                           x

hakijan sitoutuneisuus                  x                             x                           x

positiiviset
ympäristövaikutukset                  x                             x                           x

työllistävä vaikutus                                                       x

nuoriso kohderyhmänä                 x                                                           x

osaamisen vahvistaminen            x                              x                            x

hyvinvoinnin lisääminen                x                              x                            x

paikallisten raaka-aineiden
tai tuotteiden tai palvelujen
hyödyntäminen                                                                 x            

syrjäytymisen ehkäiseminen      x                                                             x

parantaa alueen                            x                                  x                          x
vetovoimaisuutta


Henkilöstö arvioi kriteerien toteutumista jo valmisteluvaiheessa hallituksen käsittelyn pohjaksi. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä hallitus tekee oman arvionsa kriteerien täyttymisestä. Päätöksen perustelut kirjataan pöytäkirjaan ja hankkeesta annettavaan lausuntoon.  

Jos hanke täyttää kriteerit ja rahaa on käytettävissä, niin hanke hyväksytään. Jos kaikkia ei voida rahan niukkuuden vuoksi hyväksyä, niin etusijalla ovat ne hankkeet, joiden kohdalla täytyy eniten täydentäviä kriteereitä.Valintakriteerit julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla. 

Edellä mainittujen kriteereiden lisäksi pohditaan, kuuluuko hanke neuvotellun työnjaon perusteella Leader-rahoituksen piiriin vai mahdollisesti jostakin muusta ohjelmasta rahoitettavaksi. Tavoitteena on minimoida väliinputoajien osuus. Leader-rahoituksella on varsinkin yritysrahoituksessa täydentävä luonne. Yleishyödyllisissä hankkeissa taas Leader-ryhmä on joskus ainoa kyseeseen tuleva rahoituslähde. Kansainvälisissä hankkeissa vaihtoehtoa on joskus etsittävä monilukuisesta EU-ohjelmien joukosta.  

Hallitus voi ohjelmakauden aikana tehdä linjauksia, joilla jonkin aihepiirin hankkeiden rahoitus lopetetaan tai käytettävää tukitasoa pienennetään. Joillekin hanketyypeille asetetaan maksimikoko ja myöskään lain sallimaa maksimitukea yhdelle hankkeelle ei tulla käyttämään.

Yritystuen tukitasot:

 • investoinnit 20%

 • investoinnin toteutettavuusselvitys 50%
 • yritysryhmähanke 70%